.

.

CONTACT US

SANT KRUPA COMPUTERS
M5, Palm Acres, ‘A’ Wing, 2nd Floor, 206,

Pratiksha Nagar, Behind Ganesh Temple,
Sion, Mumbai – 400 022, Maharashtra (India)

Milan Kariya: +91-98196 92284
Kaushal Kariya: +91-9619202444

Tel: +91-22-24042444

Email: kariya.milan@gmail.com
Web: www.santkrupa.co.in